slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Úvod

  Úspech každej firmy závisí od kvality jej zamestnancov. V médiách môžeme často počuť, že slovenské školy nie sú schopné prepojiť teóriu s praxou či pripraviť absolventov na vstup do reálneho sveta trhu práce. Vedomosti a zručnosti, ktoré mladí ľudia nadobudnú v laviciach tried, sú často neaktuálne alebo nevhodné pre danú profesiu. Absolventi vysokých škôl disponujú adekvátnymi teoretickými znalosťami z oblasti svojho odboru, avšak v zamestaniach sa často stretávajú so situáciou, že im zamestnávateľ ponúka preškolenie, aby nadobudli aj praktické vedomosti. Táto iniciatíva ich stojí nadbytočné zdroje a čas.

  Projekt Tvorba Narodnej sústavy kvalifikacií chce tuto situáciu zmeniť. Jeho cieľom je spojiť odborníkov na vzdelávanie so zamestnávateľmi, ktorí spoločne vytvoria popisy kvalifikácií tak, aby zodpovedali požiadavkám trhu práce.

  Sústava týchto kvalifikácií umožní poskytovateľom zamestnania komunikovať s celým vzdelávacím systémom a predkladať mu svoje požiadavky na praktické kvalifikácie študentov. Na druhej strane, pre pedagógov a odborníkov na vzdelávanie predstavuje sústava kvalitného pomocníka pri tvorbe obsahu a smerovaní vyučovacieho procesu.

Prioritná os 4: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
Opatrenie 4.2: Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania
Kód:26140230013
Prioritná os 2: Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Opatrenie 2.1: Podpora ďalšieho vzdelávania
Kód:26120130023
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/​Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ