slideshow 1 slideshow 2

Úvod

Úspech každej firmy závisí od kvality jej zamestnancov. Z médií sa často dozvedáme, že slovenské školy nie sú schopné prepojiť teóriu s praxou či pripraviť absolventov na vstup do reálneho sveta trhu práce. Vedomosti a zručnosti, ktoré mladí ľudia nadobudnú v laviciach tried, sú často neaktuálne alebo nevhodné pre danú profesiu. Zamestnávatelia tak musia investovať značné prostriedky do preškoľovania nových zamestnancov.

Projekt Tvorba Národnej sústavy kvalifikácii chce tuto situáciu zmeniť. Jeho cieľom je spojiť odborníkov na vzdelávanie so zamestnávateľmi, ktorí spoločne vytvoria popisy kvalifikácií tak, aby zodpovedali požiadavkám pre výkon určitého povolania na trhu práce.

Sústava týchto kvalifikácií umožní zamestnávateľom komunikovať s celým vzdelávacím systémom a predkladať mu svoje požiadavky na kvalifikácie študentov. Na druhej strane, pre pedagógov a odborníkov v oblasti vzdelávania predstavuje NSK kvalitného pomocníka pri tvorbe obsahu a smerovaní vyučovacieho procesu.

Národná sústava kvalifikácií vytvorí tiež pôdu pre uznávanie kvalifikácií získaných neformálnou a informálnou cestou. Ktokoľvek sa bude môcť nechať preskúšať pred odbornou komisiou a získať certifikát o kvalifikácií, teda potvrdenie o schopnostiach, ktoré nezískal iba v škole, ale napríklad aj v praxi, alebo v rámci ďalšieho vzdelávania. Takto získaná kvalifikácia bude navyše uplatniteľná v celej Európskej únii prostredníctvom zavedenia Národného kvalifikačného rámca ako určitého „translátora“ národných kvalifikácií do spoločného európskeho jazyka. Národná sústava kvalifikácií bude motivovať ľudí k celoživotnému vzdelávaniu a podporí rast zamestnanosti na Slovensku.

 

Prioritná os 4: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
Opatrenie 4.2: Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania
Kód:26140230013
Prioritná os 2: Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Opatrenie 2.1: Podpora ďalšieho vzdelávania
Kód:26120130023
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/​Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ